การประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

0
45

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ในหัวข้อการรายงานผลปฏิบัติงาน รายงานงบประมาณรายจ่าย และติดตามผลงานที่กำลังดำเนินการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg