เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีประธานชุมชน และ ประธาน อสม. ทั้ง ๓๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

0
77

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีประธานชุมชน และ ประธาน อสม. ทั้ง ๓๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชั้น ๒

FD98F017-0423-44B6-988D-3CD36D9463F1.jpg
A3D79E7A-03B3-41ED-AA2B-0E5EE1C39A9C.jpg
D4F83464-4D9C-4B61-833C-49814A400F6F.jpg
3FF41504-812C-46E5-817E-B4D3A95B41E3.jpg
279DB63D-05F0-47D3-AD4F-25DCE8906257.jpg