ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

0
71

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__1950019.jpg
S__1950022.jpg
S__1950021.jpg