โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

0
121

๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ และนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชุมชนหินเรือ ชุมชนคำหอย ชุมชนอนุรักษ์บำรุง และชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

353457B1-48F3-45C3-902D-EF8E351CA54B.jpg
61DEEB28-8BC5-4201-AB2B-150B927FE1AF.jpg
6EC34F5F-FF61-4FAE-B7D4-DD87EDD2E76F.jpg
934A9181-07EA-4BE1-B1AF-729CC1A4E7E8.jpg
C6D2CD5C-3E26-4F56-BE1F-88AD446BCA42.jpg
3EECECC0-3C70-4F1C-9846-1E5171529BA5.jpg
FA839AE8-75F2-4216-AD06-1131A349469D.jpg
18E5D36D-A3EC-4547-9AB7-40A7F6E2C798.jpg
E158AC45-BC84-4D01-8AE4-2EA9047E4AC6.jpg
95793B03-8A44-42E6-9021-B820FB34C394.jpg