ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

0
69

๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบประชุมทางไกลทาง Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
S__1769882.jpg
S__1769885.jpg