ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

0
74

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)