ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามประกาศคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๔๔๕/๒๕๖๔

0
89

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามประกาศคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๓๔๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคและกำหนดมาตรการสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

S__1523763.jpg
S__1523765.jpg
S__1523766.jpg