ประกาศสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔

0
93

ประกาศสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔