ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยแข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอิกส์ (e-bidding)

0
330