โครงการเยี่ยมยาม ถามใจ ดูแลผู้สูงวัยเชิงรุกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

0
411

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล อสม. ประธานชุมชน ในโครงการเยี่ยมยาม ถามใจ ดูแลผู้สูงวัยเชิงรุกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนมโนรมย์ ชุมชนหินเรือ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ จำนวน ๔ ราย

IMG_4810.jpg
IMG_4824.jpg
IMG_4825.jpg
IMG_4835.jpg
IMG_4849.jpg
IMG_4852.jpg
IMG_4864.jpg
IMG_4867.jpg
IMG_4872.jpg