ปรับปรุงและเคลื่อนย้ายลำโพงเสียงตามสาย ในบริเวณซอยจันทร์เทพ (ไดมอน) ชุมชนดอนมุกดา

0
381

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับงานไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงและเคลื่อนย้ายลำโพงเสียงตามสาย ในบริเวณซอยจันทร์เทพ (ไดมอน) ชุมชนดอนมุกดา เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

520925707032ae28a564de.jpg
5209274ff2c8e51b30e09b.jpg
520929e4158602929459b1.jpg
52093021b11fcb4dd93a57.jpg
520934e09d3453b3a813bc.jpg
5209365c66ad0227ba9bd4.jpg