ประชุมเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548)

0
550

ประชุมเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548)

CCI11052564_0001.jpg
timeline_20210129_180256.jpg
timeline_20210129_180312.jpg
timeline_20210129_180316.jpg