กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0
607

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔” ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรับษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร