เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกแจกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(โควิด-19)จังหวัดมุกดาหาร(ฉบับที่๓๙)

0
107

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกแจกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(โควิด-19)จังหวัดมุกดาหาร(ฉบับที่๓๙)ให้กับผู้ประกอบการตลาดอินโดจีน ทุกๆร้าน เพื่อจะได้ถือปฎิบัติต่อไป

151308.jpg
151311.jpg
151312.jpg
151315.jpg
151316.jpg