ประชุมและจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อ ผู้จำหน่ายล็อตเตอรี่ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
100

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญพ่อค้าแม่ค้า ที่จำหน่ายล๊อตเตอรี่ ประเภทเร่จำหน่ายล๊อตเตอรี่ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มาร่วมประชุมและจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อ ผู้จำหน่ายล็อตเตอรี่ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและถือปฎิบัติในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-19)จังหวัดมุกดาหาร(ฉบับที่ ๓๙) โดยมี ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในที่ประชุม ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร

861338.jpg
861341.jpg
861342.jpg
861344.jpg