ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ

0
75

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ โดยมี ประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

S__88588411.jpg
S__88588415.jpg
S__88588416.jpg
S__88588417.jpg
S__88588419.jpg