การฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่๑ จังหวัดมุกดาหาร

0
170

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่๑ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เจ้าของโครงการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมพลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นเครือข่ายในการที่จะร่วมมือในป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับทางหน่วยงานราชการต่อไป

813032.jpg
813036.jpg
813041.jpg
813072.jpg
813075.jpg