กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

0
217

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม ” ทำความดีด้วยหัวใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การสาธิตการขับขี่อย่างปลอดภัย การมอบหมวกกันน็อค และการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

374068.jpg
374069.jpg
374070.jpg
374071.jpg
374072.jpg
374073.jpg
374075.jpg
374076.jpg