ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม “โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

0
189

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม “โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ. มุกดาหาร

01.jpg
2497128.jpg
2497131.jpg
2497133.jpg
S__9822242.jpg
S__9822243.jpg
S__9822244.jpg
S__9822246.jpg
S__9822248.jpg