พิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวคำปฎิญาณตนสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

0
462

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหาร และสมาชิก อปพร. ร่วมงานพิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวคำปฎิญาณตนสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ที่บริเวณพิธีหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

01.jpg
716691.jpg
716693.jpg
716694.jpg
716695.jpg
716696.jpg