โครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

0
119

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสมาชิกให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๕ ตามโครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร

01307109a8463093e5.jpg
S__8347651.jpg
S__8347653.jpg
S__8347654.jpg
S__8347655.jpg
S__8347656.jpg
S__8347657.jpg
S__8347658.jpg
S__8347660.jpg