รับโอนรถดับเพลิงชนิดหอน้ำที่ปลดระวางการใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมรองรับการปฏิบัติการดับเพลิงอาคารสูง

0
1152

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประสานติดต่อ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์รับโอนรถดับเพลิงชนิดหอน้ำที่ปลดระวางการใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมรองรับการปฏิบัติการดับเพลิงอาคารสูง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาอนุเคราะห์ มอบโอน รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาด ๑๐๐ ฟุต ขีดความสามารถดับเพลิงอาคารสูงได้ขนาด ๑๐ชั้น และได้ทำการส่งมอบรถให้กับเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการป้องกันภัยและระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น เหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วม อาคารถล่ม ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

549232.jpg
549234.jpg
552640.jpg
552642.jpg
552643.jpg