เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทำการตรวจตรา ตรวจสอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กรณีการตั้งวางวัสดุต่างๆ บนที่สาธารณะ ทางเท้า ในเขตเทศบาล

0
208

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทำการตรวจตรา ตรวจสอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กรณีการตั้งวางวัสดุต่างๆ บนที่สาธารณะ ทางเท้า ในเขตเทศบาล พบมีบางร้านตั้งวางป้ายโฆษณา และวัสดุต่างๆ ให้มีความปลอดภัย และไม่เป็นการเกะกะกีดขวางการใช้ทางเท้าของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

534671.jpg
534675.jpg
534680.jpg
534681.jpg
534683.jpg
534685.jpg
534688.jpg