ปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก. ประจำปี ๒๕๖๓

0
142

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก. ประจำปี ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่ชุมชนโคกสุวรรณ ,นาโปใหญ่ ,นาโปกลาง นาโปน้อย ,ศรีมงคลเหนือ ,ร่วมพัฒนาศรีมงคล ,ศรีมงคลยอดแก้ว ,ศรีสุมังค์ ,ศรีบุญเรือง ๑ และดอนมุกดา ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

0141a2d2f1c81a0aba.jpg
027ee70957b560475d.jpg
03381feb47e2f08c7d.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg