ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

0
212

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__67985412.jpg
S__67985416.jpg
S__67985417.jpg
S__67985420.jpg
S__67985421.jpg
S__67985422.jpg