ประชุมคณะทีมงาน การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
101

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ประชุมคณะทีมงาน การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

230789.jpg
230790.jpg
230791.jpg
230792.jpg
230793.jpg
230794.jpg