โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

0
1942

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จัดทำโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนฯ ประธานชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดหลักสอง ชุมชนศรีพัฒนา ๒ นอกจากนี้ยัง ได้มีการสอนและฝึกหัดทำหน้ากากผ้าอนามัยให้กับชุมชนทั้ง ๓๔ ชุมชนในเขตเทศบาลที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg