ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

0
105

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg

07.jpg
08.jpg