ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
258

๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__44965901.jpg
S__44965903.jpg
S__44965904.jpg