ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
76