มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
805

วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยท่านสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ หน.ส่วนฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ซึ่ง ข้อมูลผู้ประสบภัย ตามที่ประชาชนมาแจ้งขอความช่วยเหลือ ทั้งสิ้น ๕๑๐ ครอบครัว และแจ้งขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน ๒๑ ครอบครัว รวมยอดผู้ประสบภัยที่มาแจ้งข้อมูล ทั้งสิ้น ๕๓๑ ครอบครัว ทั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนมารับมอบถุงยังชีพไปแล้ว จำนวน ๓๙๐ ครอบครัว ยังไม่มาแสดงตนขอรับมอบถุงยังชีพจำนวน ๑๔๑ ครอบครัว

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg