โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

0
504

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฯ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0196050b2c4b6f3103.jpg
023c8e8622a768f9e3.jpg
033a2cb123783223a8.jpg
0429a4dba87647d5b9.jpg
051d1d13300c42a7d3.jpg
06960cf3f1ae72fb3b.jpg
07dc8ae68e437cc111.jpg
087f1ff147ef20fa1f.jpg
0967176c1e7e34f4d7.jpg
1032691d392b08f908.jpg
11f076aa04b3c12a64.jpg
12205ca3ea34b498cd.jpg