ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
474

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม และบ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

01167f764d07d427bb.jpg
02c22423d47028dfef.jpg
0300c5fddb84ab8fa6.jpg
04f5e1e608c83193fa.jpg
0562e33d701a4fad23.jpg
060ade4d9519c2b2df.jpg
072567a25115abf2ed.jpg