การฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครสัตว์แพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒

0
162

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานฯ เปิดการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครสัตว์แพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างอาสาสมัครสัตว์แพทย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ครอบคลุมในทุกพื้นที่เขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0170e0b956f3a33517.jpg
025d65e158059665c5.jpg
03989bc138a8b9ec74.jpg
04e1c22525f3927b66.jpg
0599184cb3e0e522ee.jpg
06ce41b428a43a8066.jpg
07afc93fcc6cdecf35.jpg