เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1