คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 60

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจ้าง60-1.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/คู่มือการปฏิบัติงาน-อปท-1.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต-2.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตฯ-3.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-ฯ-4.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/มาตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-2.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/มาตรการป้องกันการรับสินบน-2.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-3.pdf” download=”all”]