กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด, พระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฏีกา