หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560"
การจัดกิจกรรม "วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560"
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

ดูและดาวน
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
อ่านต่อ...
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉี
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

นายกเทศมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัย

โครงการกำจัดผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงณเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

การประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560

งานวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชมุกดาหารคณี(ยอด ยสชาโต)

เปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถินและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำเดือน มิถุนายน 60

ดูทั้งหมด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 31 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเ)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอย
      กำหนดยื่นซองวันที่ 20 เม.ย. 2560 - 3 พ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 พ.ค. 2560 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 20 เม.ย. 2560 - 3 พ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 5 พ.ค. 2560 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
      กำหนดยื่นซองวันที่ 20 เม.ย. 2560 - 3 พ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 4 พ.ค. 2560 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
      กำหนดยื่นซองวันที่ 21 เม.ย. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 และเปิดซองในวันที่ 24 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
      กำหนดยื่นซองวันที่ 14 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 1 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)


ดูทั้งหมด
 


หลอดเสาไฟฟ้าดับ  
แจ้งซ่อมถนนชำรุด  
ขนส่งมวลชน  
สวนสุขภาพ  
ควันไฟจากการย่างหมู  
เจ้าหน้าที่กินเหล้าในที่ทำงาน  
ที่จอดรถจักรยานยนต์ หน้าสวนสาธารณะ  
สิ้นค้าบนเรือและหลังคาเรือเยาะและไม่มีที่นั่งพอสำหลับคนโดยสาร  
แจ้งหลอดไฟส่องทางไม่ติด เสาไฟฟ้าสามแยกจำปาหอม ตัด ซอยจงเจริญ   
การประชาสัมพันธ์ของชุมชนคำสายทอง  
ซื้อรถเก่ามาจอดในสถานที่สาธารณะ  
เครื่องกดบัตรคิว  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด