หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉี
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าการสอบ
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าการสอบ
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.น้ำอ้อม

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ? นักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา(ท.๑)

ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ รูปแบบ และโครงสร้างตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต้อนรับนายเกรียงไกร จิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ

งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ดูทั้งหมด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
      กำหนดยื่นซองวันที่ 14 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 1 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ เสนอราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ เสนอราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสายเชื้อ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบริการรังสี
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีปทุม ชุมชนศรีปทุม
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)


ดูทั้งหมด
 


เจ้าหน้าที่กินเหล้าในที่ทำงาน  
ที่จอดรถจักรยานยนต์ หน้าสวนสาธารณะ  
สิ้นค้าบนเรือและหลังคาเรือเยาะและไม่มีที่นั่งพอสำหลับคนโดยสาร  
แจ้งหลอดไฟส่องทางไม่ติด เสาไฟฟ้าสามแยกจำปาหอม ตัด ซอยจงเจริญ   
การประชาสัมพันธ์ของชุมชนคำสายทอง  
ซื้อรถเก่ามาจอดในสถานที่สาธารณะ  
เครื่องกดบัตรคิว  
ถนนชำรุดได้รับการซ่อมแซมแล้ว  
ถนนชำรุด  
ขายอาหารทำให้สกปก  
แจ้งให้รถช่วยมาเก็บขยะในถังขยะบริเวณถนนวงค์คำพา ซอยจงเจริญ(หลัง หจก.เจี่ยเจ้งกี่)   
ขอบคุณทีมช่างมาการแก่ไขไฟส่องสว่าง ทางแยก ซ.จำปาหอม (คำหอย)  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด