หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
อ่านต่อ...
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉี
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 25
อ่านต่อ...
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าการสอบ
ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าการสอบ
อ่านต่อ...
ดูทั้งหมด 

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

Facebook เทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรประถมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)

เตรียมความพร้อมในการอำนวยความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนและผู้ใช้ถนน

ถ่ายทำสารคดี"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ทางเท้าบริเวณตลาดอินโดจีน

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วิถีพุทธ 4แผ่นดินอินโดจีน

วัน อปพร. ประจำปี 2560

ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อบรมโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียน ที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) ประจำปีการศึกษา 2559

ดูทั้งหมด


ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
      กำหนดยื่นซองวันที่ 14 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 1 มี.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ เสนอราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      กำหนดยื่นซองวันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ และเปิดซองในวันที่ เสนอราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ .น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสายเชื้อ
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบริการรังสี
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศรีปทุม ชุมชนศรีปทุม
      กำหนดยื่นซองวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเปิดซองในวันที่ 26 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)


ดูทั้งหมด
 


เจ้าหน้าที่กินเหล้าในที่ทำงาน  
ที่จอดรถจักรยานยนต์ หน้าสวนสาธารณะ  
สิ้นค้าบนเรือและหลังคาเรือเยาะและไม่มีที่นั่งพอสำหลับคนโดยสาร  
แจ้งหลอดไฟส่องทางไม่ติด เสาไฟฟ้าสามแยกจำปาหอม ตัด ซอยจงเจริญ   
การประชาสัมพันธ์ของชุมชนคำสายทอง  
ซื้อรถเก่ามาจอดในสถานที่สาธารณะ  
เครื่องกดบัตรคิว  
ถนนชำรุดได้รับการซ่อมแซมแล้ว  
ถนนชำรุด  
ขายอาหารทำให้สกปก  
แจ้งให้รถช่วยมาเก็บขยะในถังขยะบริเวณถนนวงค์คำพา ซอยจงเจริญ(หลัง หจก.เจี่ยเจ้งกี่)   
ขอบคุณทีมช่างมาการแก่ไขไฟส่องสว่าง ทางแยก ซ.จำปาหอม (คำหอย)  

เพิ่มข้อร้องทุกข์ | ดูข้อร้องทุกทั้งหมด

 กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน...!! (16-01-57)
กฎหมายคืออะไร    คำจำกัดความของ กฎหมาย หมายถึงคำสั่งหรือข้อบังคับความประพฤติของมนุษย์  ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้ อ่านต่อ...
(AEC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร ???

 

อ่านต่อ...

ไข้มาลาเรีย
ลักษณะทั่วไป

    มาลาเรีย (ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ไข้ป่า ) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบ้านเรา มักพบในบริเวณที่เป็นป่าเขา จึงพบได้แทบทุกภ อ่านต่อ...
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?


    โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เก อ่านต่อ...


ดูทั้งหมด