พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานฯและพนักงานครูเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ...

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆังและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งาน งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับชุมชนฯ ๓๔ ชุมชน

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งาน งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับชุมชนฯ ๓๔ ชุมชน โดยการตัดหญ้าตามบริเวณไหล่ทาง ตามตรอกซอกซอย รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่อาจเป็นอันตรายอันเนื่องมาจากช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนทำเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร มา ณ โอกาสนี้

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่และบริการหน่วยปฐมพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายภารกิจให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดทำโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่และบริการหน่วยปฐมพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจะออกบริการฯระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ / มารดาและทารกแรกเกิด ๐-๖...

ประชุมสันนิบาตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร) จัดประชุมสันนิบาตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดแผนฯออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.ที่๑๐) อุบลราขธานี จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ...

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ห้องแก้วมุกดา...

Follow us

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Latest news

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น