หน้าแรก  |  เข้าสู่ระบบ     Mail login


วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
หน้าแรก | แนะนำเทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผลงานกิจกรรม | ร้องทุกข์ | ติดต่อ

แนะนำเทศบาล

วิสัยทัศน์และภารกิจ

ѭѡɳ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
ç¹ѧѴ
โครงสร้างการบริหาร

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนีบปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ผลงานกิจกรรม
ผลงานกิจกรรม
ͻЪҪ
กฏหมายน่ารู้
ร้องทุกข์
สถานที่น่าสนใจ
ความรู้ / บทความ
ԧʹ
ติดต่อ

 
    ประมวลภาพกิจกรรม   
 
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   ตามที่กลุ่มสตรีจิตอาสา นำโดย อาจารย์วันเพ็ญ  พุ่มจันทร์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนศรีประเสริฐ ร่วมกับประธานชุมชนศรีประเสริฐ (นางประไพ  พุทธจักร์) และเครือข่ายชุมชนร่วมพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร สำหรับดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโอกาสและทักษะอาชีพสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว นั้น ในการนี้  กลุ่มสตรีจิตอาสา ได้กำหนดจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนศรีประเสริฐ ซอยคำมุกดา ถนนเมืองใหม่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพหลัก/อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง พร้อมทั้งสามารถนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร (อาจารย์กริช เอี่ยมอุตมะ) มาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และในวันเดียวกันนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่   ชาวชุมชนได้มีโอกาสต้อนรับนายหมวดตรีหญิงปริศนา  ศรีเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) และนายนรัชชา ศรีเจริญ (ปลัดนัต) เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ลูกหลานชาวมุกดาหาร) ซึ่งให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อพบปะชี้แจงนโยบายรัฐบาลและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งนายกสมาคมสตรีจังหวัดมุกดาหาร (นางพัชา ทองเรือง) ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร (อาจารย์ยุพิน ศรีสุริยจันทร์) และผู้แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร  โดยมี อาจารย์รัชนี ภูขามคม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ทั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานอปพร.เทศบาล ที่มาช่วยจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในงานวันดังกล่าวนำทีมโดย นายสิทธิพร นิตยาคม  และนางสำราญ จันทโสม (หญิงแกร่งแห่งชุมชนเมืองใหม่ ๒)   

เกร็ดความรู้นำมาฝากจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีประเสริฐ ?การประยุกต์ใช้ EM เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น           

การใช้จุลินทรีย์ EM (ใช้ทันที)          
ใช้จุลินทรีย์        ๑ ช้อน          
กากน้ำตาล        ๑ ช้อน          
น้ำสะอาด          ๑๐ ลิตร หรือ ๑ ถัง          
นำมาละลายให้เข้ากัน แล้วนำไปฉีด รด ราด พ่น พืชผักสัปดาห์ละครั้ง            


การขยายจุลินทรีย์ EM เพื่อนำไปใช้    
ใช้จุลินทรีย์   ๒ ช้อนโต๊ะ  (EM หัวเชื้อ)     
กากน้ำตาล        ๒ ช้อนโต๊ะ          
น้ำสะอาด          ๑ ลิตร (ให้เหลือช่องอากาศพอประมาณ)
นำมาผสมแล้วเขย่าให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่ร่ม ๓ วัน (ไม่ให้ถูกแดด และไม่ต้องเข้าตู้เย็น) จะมีคุณสมบัติเท่าหัวเชื้อ สามารถไปขยายเพื่อใช้ต่อไปได้อีก สามารถเก็บไว้ได้นาน ๑ เดือน หรือมากกว่า 

EM หมักน้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าว คือ น้ำล้างข้าวสารก่อนหุง หรือน้ำแช่ข้าวเหนียว รวมถึงน้ำแช่ขนมจีนด้วย หากปล่อยทิ้งลงร่องน้ำ หรือแหล่งน้ำ จะเป็นบ่อเกิดของมลภาวะมากกว่าสิ่งอื่นใด หากบำบัดก่อนทิ้ง หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกมาก ทั้งมีคุณภาพเป็นปุ๋ยน้ำและเป็นตัวบำบัดมลภาวะสภาพแวดล้อมด้วย   

ส่วนผสม
๑.น้ำซาวข้าว   ๑  ลิตร
๒.EM (หัวเชื้อ)     ๑๐-๒๐ ซีซี หรือ ๑-๒ ช้อนแกง
๓.กากน้ำตาล        ๑๐-๒๐ ซีซี หรือ ๑-๒ ช้อนแกง      (ถ้าใช้น้ำตาลทรายแดง ใช้เพียง ๑/๒ - ๑ ช้อนแกง)       

วิธีหมัก   ผสมทุกอย่างเข้ากัน บรรจุในภาชนะที่มีความจุพอดี (เต็ม) ปิดแน่น หมักไว้ ๗ วัน นำมาใช้ได้   และควรใช้ให้หมดภายใน ๗ วัน
วิธีใช้      ใช้เหมือน EM  หัวเชื้อ ยกเว้นใช้รักษาโรคสัตว์ ให้สัตว์กิน และใช้ในการหมัก จะใช้ EM หัวเชื้อ  เท่านั้น ประโยชน์สำคัญคือ  เมื่อมีการหมัก ก็สามารถป้องกันน้ำเน่าน้ำเสียได้แล้วส่วนหนึ่ง เมื่อหมักแล้วสามารถ  นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดน้ำเน่า น้ำเสีย กำจัดกลิ่น กำจัดขยะ และใช้เป็นปุ๋ยน้ำ   ที่มีคุณภาพด้วย หมายเหตุ EM  หมักน้ำซาวข้าว ยังสามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย คือ
๑. ผสมน้ำ ๑:๑๐๐ สำหรับซักผ้า ล้างถ้วยชาม
๒. ผสมน้ำ ๑:๑๐๐-๕๐๐ พ่นปรับสภาพอากาศ
๓. ผสมน้ำ ๑:๕๐๐-๑,๐๐๐ สำหรับสาด พ่น รด ราดพืช เหมือน EM หัวเชื้อ   หยุดความเน่าเหม็นของบ้านเมือง ด้วยการหมักน้ำซาวข้าวด้วย EM    ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ที่ กลุ่มสตรีจิตอาสา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ศรีประเสริฐ
(มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย/สั่งซื้อได้ที่ศูนย์ฯ ราคาเป็นกันเอง)

ตามรายการดังนี้    
๑) การทำน้ำหมักผลไม้  การทำฮอร์โมนพืช  การทำฮอร์โมนผลไม้  การทำน้ำซาวข้าวหมัก EM
๒) การผลิตปุ๋ยโบกาฉิและการทำ EM บอล
๓)  การผลิตน้ำยาล้างจาน และการผลิตน้ำยาล้างห้องน้ำ
๔)  การผลิตสบู่เหลว และการผลิตแชมพู
๕)   การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
 
<< ก่อนหน้า  [1]  2  [3]  [4]  [5]  [6]  ถัดไป >>  
 
 
     
 
<< ก่อนหน้า  [1]  2  [3]  [4]  [5]  [6]  ถัดไป >>