งานทะเบียนฯ ลงพื้นที่ชุมชนตาดแคน ๓, ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ โครงการออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ฯ

0
3451

วันที ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้พิการจำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ชุมชนตาดแคน ๓ และชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ ตามโครงการออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและคนพิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปี ๒๕๖๖ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร โดยงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

315317_0.jpg 315310_0.jpg