กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟ้ฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
45

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตร สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟ้ฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน โดยซ่อมแซมและเปลี่ยนหัวโคมไฟชำรุดตามจุดต่างๆ ดังนี้ ซอยพึ่งตน ซอยจันทร์อณุสรณ์ ซอยผ่องใส ถนนสองนางสถิตย์ ซอยร่วมใจ๓ ซอยศรีบุญเรือง๖ ถนนศรีบุญเรือง ซอยกลิ่นปทุมทิพย์ ซอยนิติรัฐ ถนนพิทักษ์พนมเขต ซอยจันทร์เสนีย์ ชุมชน ศรีมุกดาหาร๑ และอื่นๆ

2.96385.jpg 4.S__9994252.jpg 96236.jpg