ดูแลทำความสะอาด ไหล่ทาง ชุมชนคำหอย เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม

0
78

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ สั่งการให้ งานรักษาความสะอาด ร่วมกับ กองช่าง พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ชุมชนคำหอย เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

2f863ae985866a9d0.jpg 3df94cc0588373749.jpg 44bb942e0bfd3ad91.jpg