ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งว่าง)

0
216