การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
113

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีนายวิรยศ เรียมแสน รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงาน/ทีมพี่เลี้ยงของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

274929.jpg
274930.jpg
274931.jpg
274934.jpg
274935.jpg
274936.jpg
274937.jpg