ฉีดล้างทำความสะอาด และฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid – 19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๑

0
64

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานรักษาความสะอาดและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้างทำความสะอาด และฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid – 19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๑

25924.jpg
25880.jpg
25888.jpg
25905.jpg
25915.jpg