ดำเนินการตรวจตัวอย่างเยื่อบุด้านหลังโพรงจมูก ด้วยวิธี Antigen Test Kit เชิงรุกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19

0
121

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจตัวอย่างเยื่อบุด้านหลังโพรงจมูก ด้วยวิธี Antigen Test Kit เชิงรุกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหลังอาคารเทศบาลเมืองมุกดาหาร

32059.jpg
32060.jpg
32061.jpg
32062.jpg
32063.jpg
32064.jpg
32065.jpg
32066.jpg
32067.jpg