ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

0
66

๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__1867963.jpg
S__1867965.jpg
S__1867966.jpg