ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมามุกดาหาร

0
37

๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมามุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

95532.jpg
95533.jpg