ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

0
100

๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

32875.jpg
32876.jpg
32877.jpg
32878.jpg
32879.jpg
32880.jpg
32881.jpg
32882.jpg